WitamyDla BiznesuDla InstytucjiRealizacjeReferencjeKontakt / Praca
Miasta i Gminy
Modernizacja oświetlenia (PPP)
Budowa oświetlenia (PPP)
Szkoły
Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe
Modernizacja oświetlenia (PPP)

 

Informacja wstępna

Przedmiotem propozycji inwestycyjnej jest modernizacja istniejących punktów świetlnych poprzez zamianę istniejących opraw oświetleniowych na LED wraz ze świadczeniem usługi oświetleniowej w oparciu o tę infrastrukturę przez okres minimum 10 lat.

Przez Usługę oświetleniową rozumiemy powierzenie na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych wykonywania zadania własnego Gminy, polegającego na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy, przez podmiot zewnętrzny/operatora.

Proponowany model modernizacji infrastruktury oświetleniowej jest korzystny dla gminy z punktu widzenia optymalizacji kosztów operacyjnych, wydatków bieżących i majątkowych, oraz strategii budowania nadwyżki operacyjnej i zarządzania długiem.

Wszelkie informacje zawarte na stronach mają jedynie charakter informacyjny. Nie są prawnie wiążące dla stron, do momentu podpisania przez nie stosownej umowy w zakresie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument do momentu podpisania nie powoduje powstania pomiędzy stronami wzajemnych zobowiązań ani realizacji jakichkolwiek należności.

 

Plan działań 

  • Wybór partnera prywatnego następuje w trybie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
  • Podmiot lub Konsorcjum zapewni środki finansowe niezbędne do zaprojektowania, modernizacji i uruchomienia oświetlenia będącego przedmiotem inwestycji.
  • Spółka Optimum Lighting lub konsorcjum, podpisze z podmiotem publicznym umowę PPP w ramach której zobowiązuje się do:
    • sfinansowania nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją;
    • świadczenia usługi oświetleniowej.
  • Realizacja inwestycji nie zwiększa wskaźnika długu publicznego w przypadku przejęcia przez partnera prywatnego przynajmniej ryzyka budowy i dostępności: spółka Optimum Lighting przejmie na siebie ryzyko budowy i eksploatacyjno - utrzymaniowe (dostępności) obiektów związanych z oświetleniem. Ryzyka te zostaną odpowiednio ujęte w umowie PPP tak, aby spełniać wymagania decyzji Eurostatu z dnia 14 lutego 2004 w tym zakresie. Prawidłowość tego podejścia potwierdza również wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, które przekazujemy w załączeniu.

  

Proponowane fazy przedsięwzięcia i harmonogram ich realizacji

1.     Faza przygotowawczaokreślenie zakresu inwestycji oraz przewidywanych nakładów inwestycyjnych, określenie stanowisk i zamiarów stron.

2.     Faza wyboru partnera prywatnego - przeprowadzenie przez Gminę postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy PPP. W ramach jednego przetargu przedmiotem  postępowania mogą być jednocześnie warunki finansowe realizacji inwestycji jak i koszty późniejszego świadczenia usługi oświetleniowej.

Deklarujemy udział naszego konsorcjum w ww. postępowaniu, w ramach którego zaoferujemy modernizację, sfinansowanie i świadczenie usługi oświetleniowej.

3.     Faza modernizacji

4.     Faza świadczenia usługi oświetleniowej przez Optimum Lighting.

   

Model PPP

Ryzyka budowy i dostępności ponosi partner prywatny. Ryzyko popytu ponosi Gmina. Zgodnie z regułami EUROSTATU proponowany model PPP nie zwiększa limitu długu.

 

Korzyści z proponowanej transakcji

·         Ochrona limitu zadłużenia – zobowiązania Gminy z tytułu zawartej transakcji nie stanowią tytułu dłużnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010, zaliczanego do państwowego długu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

·         Ochrona wydatków bieżących – finansowanie poprzez kapitał spółki PPP stanowi  wydatek majątkowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

·         Generowanie „nadwyżki operacyjnej” w wyniku ograniczania wydatków bieżących,

·         Finansowanie modernizacji w okresie realizacji bez wpływu na budżet Gminy,

·         Gmina pozostawia sobie wolne limity na kredyty, poręczenia dla innych Inwestycji/jednostek organizacyjnych,

·         Względnie niskie koszty finansowania – koszty kapitału zakładowego w Spółce PPP będą na poziomie zbliżonym do kosztu kredytu udzielanego Gminie,

·         Podwyższenie kapitału spółki PPP buduje jej standing finansowy pomimo ponoszenia przez nią nakładów inwestycyjnych i zwiększa zdolność kredytową (przy opcji finansowania modernizacji przez spółkę komunalną, nie PPP).

 

Zalety propozycji inwestycyjnej Optimum Lighting Sp. z o.o.

·         Współpraca z Operatorem Usługi oświetleniowej, Optimum Lighting Sp. z o.o., jest kosztowo efektywna (NPV kosztów w okresie trwania umowy PPP niższe niż w modelu tradycyjnym),

·         Proponowany model współpracy Operatora z Gminą generuje nadwyżkę operacyjną, jednocześnie nie zwiększając wskaźnika długu publicznego Gminy (większość wynagrodzenia Operatora stanowią wydatki majątkowe),

·         Wybudowana w wyniku współpracy infrastruktura oświetleniowa staje się własnością Gminy po okresie trwania umowy PPP.

 

Przewagi konkurencyjne Optimum Lighting Sp. z o.o., uwzględniają w szczególności:

·         wieloletnie doświadczenie branżowe (energetyka, samorządy),

·         kapitał polski,

·         koncepcja biznesowa: świadczenie „Usługi oświetleniowej jutra” – w sposób uproszczony i efektywny,

·         transparentność kosztów,

·         porównywalność kosztów Usługi oświetleniowej z modelem tradycyjnym,

·         współpraca Operatora z lokalnymi podwykonawcami i pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy,

·         stosowanie najnowocześniejszych innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych (docelowo zdalne zarządzanie w oparciu o własne rozwiązania teleinformatyczne),

·         ukierunkowanie na bezpieczeństwo publiczne i wsparcie zrównoważonego rozwoju (Corporate Social Responsibility).

Oczywiście gotowi jesteśmy rozpatrzeć każdą inną propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.


Kontakt telefoniczny pod numerem : +48 61 887 40 40

Kliknij tutaj, aby skontaktować się via e-mail.WitamyDla BiznesuDla InstytucjiRealizacjeReferencjeKontakt / Praca